Voorwaarden:

GEBRUIKSVOORWAARDEN KLANTBEOORDELINGSSYSTEEM

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van DTG B.V., gevestigd aan de Herikerbergweg 88, (1101 CM) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198207 (hierna: ‘DTG’).  

Door je review in te vullen en op de ‘verzend’ button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1    Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Bedrijf:    de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen; 
Enquête:     een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven;
Gebruiker /Je:    een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met DTG een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Review;
Dienst:    de overeengekomen dienst van DTG bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews;
Review:     een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product);
Website:    de overeengekomen website www.patientenvertellen.nl

Artikel 2     Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst
2.1    DTG biedt je de mogelijkheid om via de Dienst Enquêtes in te vullen en een Review achter te laten. 
2.2    Je Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website of andere media van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van DTG welke op de Website bekend worden gemaakt. Deze partners kunnen van tijd tot tijd wijzigen. 
2.3    De Review (inclusief de door jou ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met DTG een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren. 
2.4    DTG is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. DTG kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5. 
2.5    Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6    Door een Review op de Website te plaatsen verleen je DTG, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3    Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst  
3.1    Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt. 
3.2    Je bent aansprakelijk voor de inhoud van de Reviews en garandeert dat: 
a)    de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
b)    je met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover je een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;
c)    de Review uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien je de Review plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Bedrijf;
d)    de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
e)    de Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat; 
f)    je de belangen en de goede naam van DTG en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4    Persoonsgegevens   
4.1    Via de Dienst verwerkt DTG persoonsgegevens van Gebruikers. DTG is “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan verplichtingen opgenomen in de Wbp.
4.2    Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze persoonsgegevens door DTG.

Artikel 5    Klachtenprocedure  
5.1    Indien een Bedrijf of een andere derde van mening is dat je Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze DTG per mail verzoeken om je Review te verwijderen. DTG zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2    Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.

Artikel 6    Intellectuele eigendomsrechten
6.1    Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van DTG, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij DTG of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2     Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3    Je staat er voor in dat jouw Review of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan DTG ter beschikking te stellen. 

Artikel 7    Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid DTG
7.1    Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Review(s). DTG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website. 
7.2        DTG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van DTG  kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van DTG te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van DTG wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 8    Slotbepalingen 
8.1    DTG is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.  
8.2    Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

PRIVACYBELEID VOOR KLANTBEOORDELINGEN

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van DTG BV. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. 

Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DTG B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam 
Tel : (013) 700 97 09
Kamer van Koophandel nummer: 27198207. 


De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@patientenvertellen.nl.

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1530506.

2. Welke gegevens verwerkt DTG en voor welk doel
2.1    DTG verwerkt de persoonsgegevens die je bij de plaatsing van je Review invult op de Website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht). 
2.2    De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website  hebt ingevuld, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
(i)    je naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet; 
(ii)    de Review wordt samen met je voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners; 
(iii)    je naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten of vragen over je Review.
2.3    Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we je naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van DTG. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.
2.4    DTG kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van jou afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de Review contact met je opneemt.
2.5    Gedurende de periode dat je Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden je persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra je Review wordt verwijderd, zullen wij ook je persoonsgegevens verwijderen.
2.6    DTG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.7    Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 
3.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers. 

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1    Via onze klantenservice (info@patientenvertellen.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op je verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die je Review heeft gepubliceerd. We zullen je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@patientenvertellen.nl). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
4.3    Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van je persoonsgegevens zullen worden verwerkt in je Review en worden doorgegeven aan het Bedrijf die je Review heeft gepubliceerd.
4.4    Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (info@patientenvertellen.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.5    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@patientenvertellen.nl).

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

6. Overgang van overneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van DTG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is, kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.